logo

תקנון פעילות

1. טלח.

2. בתאריך 14.01.21 עד התאריך 14.02.21 יערך מבצע בו ישתפו רעיונות יצירתיים לשימוש בטכנולוגיות – צוות מטעם החברה יבחר על פי שיקול דעתו את עשרת הרעיונות היצירתיים והמעניינים ביותר לדעתו והם יזכו בפרס מצלמה לרכב המשתתפים יהיו רק בין מי שאושרו על פי שיקול דעת הבלעדי של החברה כמי שביצעו את הפעולות שהוגדרו ( שיתוף לפוסט/ תגובה ראויה) הכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה והינה רשאית לשנות או להוסיף או לבטל הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות קיצור או הארכה של המבצע, שינוי הפרסים הגדלת כמותם ו\או הקטנתם, שינוים או ביטולם.

3. לחברה אפשרות להחליט לבטל את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות את כלליה בכל עת.

4. לחברה לא תהיה אחריות ולא תחוב בכל חובה ואין במבצע זה משום כל מצג או הצעה מחייבת.

5. לחברה תהא הזכות לפרסם את כל אחת מהתגובות או ההמלצות ותהיה בעלת הזכויות המלאות לרבות זכויות קניין רוחני בכל טקסט הצעה או אינטרקציה בהקשר של ההגרלה. אחריותו של הכותב לתוכן לרבות שלא יהיה פוגעני או לשון הרע וכדו.

6. כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהשתתפות הינה וולונטרית לחלוטין ואין כל עסקה מחייבת בינו לבית החברה – והחברה לא תחוב לו כל חובה ולא יהיה לו כל טענה כלשהי כלפי החברה. ואין בכך בכדי לגרוע מזכויות החברה לעשות כל שימוש בטקסט ובתכנים ובשמו של מי שהשתתף במבצע והדברים אינם מותנים.

7. החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי המבצע והם יחולו מתחילתו.